บริการทางด้านกฎหมายและที่ปรึกษา

รับให้คำปรึกษากฎหมาย
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายการขนส่งทางทะเล
- กฎหมายการประกันภัยทางทะเล
- กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมายอาญา
- กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายแรงงาน และการจ้างงาน
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายพิเศษอื่นๆ

 

บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- ตรวจร่างและนิติกรรมสัญญา
- รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม มูลนิธิ
- รับจดใบอนุญาตทำงาน การเข้าเมือง และสัญชาติ(วีซ่า)
- และจดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว
- รับจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า-บริการ ลิขสิทธิ์
- รับสืบทรัพย์ บังคับคดี
- รับจดทะเบียนจำนอง
- รับจัดตั้งผู้จัดการมรดก
- ติดต่อสถานที่ราชการ ขอรับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- รับจดทะเบียนสิทธิและทำนิติกรรม/สัญญา
- เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์

การดำเนินคดีและข้อพิพาท

รับว่าความและดำเนินทางกฎหมายทั่วราชอาณาจักร
การดำเนินคดีแพ่ง อาญา
การดำเนินคดีของนิติบุคคลทั่วไป
ข้อพิพาทแรงงาน
การเรียกร้องตามสัญญา
การเรียกเก็บ และการชำระหนี้
คดีภาษีอากร
คดีปกครอง
การฟื้นฟูกิจการ การขอรับชำระหนี้ คดีล้มละลาย
การเรียกร้อง และต่อสู้คดีอนุญาตโตตุลาการ

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรูปบริษัท
การแปลและการรับรองเอกสาร
สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พินัยกรรมและการให้
การตรวจสอบเชิงสึกทางกฎหมาย
การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจและบุคคล

การบัญชีและการสอบบัญชี

การสอบบัญชีและการตรวจสอบ
ภาษีและการบริการด้านบัญชี
การบัญชีของธุรกิจ
งบดุล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม